Program committee

Main page Organizers Program committee

Member of the Organizing Committee 

Bamburov V.G.

Bulatov K.V.

Gazaleeva G.I.       

Demin B.L.

Dmitriev A.N.

Kornilkov S.V.

Kostina M. V.

Lapin V.A.

Mikhajlov G.G.

Rempel A.A.

Saloutlin V.I.

Selivanov .N.

Startseva O.P.

Chesnokov Yu..

Sheshukov O.Yu.

Yakornov S.A.

– Chief scientist of  Institute of solid state chemistry of Ural branch of RAS, corresponding member of RAS

– Director General of OJSC “Uralmekhanobr”

– Head of the Department of ore preparation and special research methods of «Uralmechanobr»

– Executive director of Ural Institute of Metals

– Chief Researcher of Institute of Metallurgy of UB RAS

– Director of Institute of Mining Engineering of UB RAS

– Academic secretary of the Scientific Council on metallurgy and metal research of DCSM of the RAS

– Director of the Technical university of the UMMC

Head of the department of the South Ural State University

IMET UB RAS, Director, corresponding member of RAS

– Deputy Director for science of Institute of Organic Synthesis of UB RAS, corresponding member of RAS

– IMET UB RAS, Laboratory head

– Chairman of RPO “Ural Ecological Initiative”

– IMET UB RAS, Laboratory head

–  Director of “INMT UrFU named after B.N. Yeltsin”

– Deputy Technical Director and Head of the Department of strategic planning management of “UMMC-Holding” Corp.

Member of the Program Committee

Smirnov L.A.

Alekseev S.M.

Vaisberg L.A.

Grachev V..

Grigorovich K.V.


Zhukovsky M.V.

Zaykov Yu.P.

Zakharov V.N.

Kalner V.D.

Koksharov V. A.

Kushnarev A.V.

Malyshev Yu.N

Meshkalin V.P.

Myasoedov B.F.

Naboichenko S.S. 

Nikolaev A.I.

Osipov V.I.

Perestoronin S.V.

Chanturiya V..

Charushin V.N. 

Shestakov .L.

– Chairman of the program committee, OJSC “UIM”, academician

– Academic secretary of the Scientific Council on metallurgy and metal research of DCSM of the RAS

– Chairman of the board of directors of REC “Mekchanobr-tekhnika”, academician

– Chairman of the scientific council of RAS on global ecological issues, corresponding member of RAS

– Deputy Chairman of the Scientific Council on metallurgy and metal research of the Research council on metallurgy and physical metallurgy of RAS, corresponding member of RAS

– Director of Institute of Industrial Ecology of UB RAS

– Academic director of Institute of High Temperature Electrochemistry of UB RAS –

– Director of IPKON RAS

– Rector of “Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin” 

– Rector of “Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin”

– Managing Director of EVRAZ NTMK OJSC “EVRAZ HOLDING”

– President of State Geological Museum named after V.I. Vernadsky of RAS, academician

– Director of D. Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia, academician

– RAS councilor, D. Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia, academician

– Professor of  “UrFU named after B.N. Yeltsin”, corresponding member of RAS

– Deputy director of the Institute of Chemistry and Technology of Rare Elements and Mineral Raw Materials, corresponding member of RAS

– Academic director of Institute of Environmental Geoscience of RAS, academician

– Minister of Industry and Science of Sverdlovsk region

– Scientific advisor of the Institute of the problems of integrated development of mineral resources of RAS, academician

– Chairman of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Director of Institute of Organic Synthesis of UB RAS, academician

– Rector of South Ural State University

Members of the International Program Committee

Baisanov S..

Zinigrad M.I.

Kozhakhmetov S..M.    

Linn H.A.

Onuralp Yücel


Chen Kai

Vincenzo Dovi

– Director of CHMI named after ZH. Abisheva, Kazhakhstan

– Rector of Ariel university, Israel

– President of ENTTS “Metals and materials”, academician, Republic of Kazakhstan

– President of «Linn High Therm GmbH», Germany

– Professor of Istanbul Technical University (ITU), Department of Metallurgical and Materials Engineering, Turkey

– "Shandong Iron & Steel Group Co. Ltd.", Shandong, China

– Professor of the University of Genoa (UNIGE), Department of Chemistry and Industrial ChemistryContacts

620016 Russia,
Ekaterinburg,
Amundsena street 101,

Institute of Matallurgy of the Ural Division of Russian Academy of Science


Marshuk Lesya
Phone.: +7(343) 2329029
E-mail: ferro@ural.ru

           technogen-ural@mail.ru